Дискография

Zrkadlo duše (Чехословакия)
Название:Zrkadlo duše (Чехословакия)
Год выпуска:1980
Страна:Чехословакия
Завод:OPUS
Заводской номер:9113 0954
(0 голосов)
добавил: Ермолаев Алексей | 06 апреля 2010г

Песни Описание Дополнительно Изображения
Название Автор слов Автор музыки
  Сторона 1
1 Бубен шамана Дербенев Леонид Зацепин Александр
2 Верю в тебя Гаджикасимов Онегин Зацепин Александр
3 Сонет Шекспира Шекспир Уильям, перевод Самуила Маршака Пугачева Алла
 
  Сторона 2
4 Приезжай Пугачева Алла Пугачева Алла
5 Не отрекаются любя Тушнова Вероника Минков Марк
6 Песенка про меня Дербенев Леонид Зацепин Александр
7 Женщина, которая поет Кулиев Кайсын (перевод Гребнева Наума) Пугачева Алла, Гарин Леонид


Чехословацкое переиздание первой пластинки альбома "Зеркало Души".9113 0954
Alla Pugačevovб. Zrkadlo duše
"Opus", Чехословакия, 1980


Текст на пластинке:
Z katalуgu všezvдzovйho hudobnйho vydavateľstva Melodija k nбm prichбdza veľkб platňa Ally Pugačevovej z nбzvom Zrkadlo duše. Prostrednнctvom tohto albumu sa na našom gramofуnovom trhu prvэ raz stretбvame s najvэraznejšou spevбckou osobnosťou scйny sovietskej populбrnej hudby druhej polovice sedemdesiatych rokov. 

Alla Pugačevovб, ktorб už od malička prejavovala veľkэ zбujem o hudbu, zнskala hudobnй vzdelanie na konzervatуriu v Moskve, kde študovala dirigovanie. Prvэ spevбcky kontakt s obecenstvom nadobudla už ako šestnбsťročnб na sъťaži v moskovskom Dome vedy. Ъspech vystъpenia podporil jej spevбcke ambнcie a Alla sa stala jednou z laureбtok všezvдzovej sъťaže o najlepšiu interpretбciu sovietskej populбrnej piesne. V tom čase však ešte nemala vlastnэ repertoбr, ani vlastnэ štэl... Až o rok neskфr na festivale Zlatэ Orfeus v Bulharsku spoznal hudobnэ svet pravъ spevбcku tvбr Ally Pugačevovej zбsluhou brilantnej interpretбcie pesničky Harlekэn. Tбto skladba Emila Dimitrova mala už niekoľko rokov, ale mladб spevбčka - spolu s vedъcim skupiny Vesjolyje Rebjata Pavlom Slobodkinom (autor aranžmбnu) a bбsnikom Borisom Barkasom (autor ruskйho textu) - uviedla celkom inйho Harlekэna, obohatenйho o jej osobitэ hereckэ prejav a o originбlne vokбlne stvбrnenie. Za vynikajъci vэkom jej porota priznala jednohlasne Grand Prix festivalu. Hudobnн kritici z rфznych končнn sveta ju začali prirovnбvať k poprednэm reprezentantkбm modernйho šansуnu i muzikбlovej hudby, akэmi sъ Mireille Mathieu, Barbra Streisandovб, Liza Minelliovб. Svoje vyhlбsenia odфvodnili jej profesionбlnymi kvalitami: hereckй umenie, dokonalй narбbanie s hlasom, perfektnб pohybovб kultъra... Po vystъpenн na medzinбrodnom veľtrhu gramofуnovйho priemyslu MIDEM v Cannes sa otvorili pred Allou Pugačevovou najvэznamnejšie koncertnй sбly v Eurуpe a o tej hosťovanie prejavili zбujem i za oceбnom. K vэraznэm ъspechom tejto talentovanej spevбčky patrн aj vнťazstvo v sъťaži gramofуnovэch firiem v Parнži a zнskanie Veľkej ceny na intervнznom festivale v poľskom Sopote roku 1978.
Všestrannэ talent Ally Pugačevovej sa markantne prejavil i v pesničkбch televнzneho filmu Irуnia osudu, v celovečernom filme o jej umeleckej kariйre, i na troch veľkэch platniach hudobnйho vydavateľstva Melodija. A svoje nadanie dokumentuje i v siedmich skladbбch albumu Zrkadlo duše.

 

Spieva ALLA PUGAČEVOVБ
Hrб: Vokбlno-inštrumentбlny sъbor pod vedenнm V. Klejnota (A 1)
Vokбlno-inštrumentбlny sъbor Ritm pod vedenнm A. Avilova (A. 2, 3, B. 1, 3, 4);
Orchester pod vedenнm V. Terleckйho (B. 2)

Zodpovednэ redaktor: Milan Vašica, Notes ©: Fero Hora, Design ©: Otto Nittnaus, Photo ©: Antonнn Krčmбř, Opus, n.p. Dunajskб, 18, Bratislava - ČSSR, Exported by Slovart, Bratislava, Printed by Grafobal, n.p. Skalica
Made in Czechoslovakia
© 1980 OPUS